Selvom stranden er privat, må du fortsætte

På oplevmere.nu oplyser FriluftsRådet mere om, hvad du må og ikke må i naturen.

Her finder du adgangsreglerne for vandrere langs havet, søer og åer

Langs havet  – gældende regler

 • Vandring tilladt på strandbredder og andre kyststrækninger
  Mellem daglig lavvandslinje og sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter.
 • Vandring ikke tilladt på arealer, der inden 1. januar 1916 var udlagt til have eller erhvervs-virksomhed
 • Vandring tilladt på klitfredede arealer på lovligt anlagte veje.
 • Ophold tilladt på private strande mindst 50 m fra bygninger. Ingen krav på offentlige strande.

Det betyder:
Du må gå på strande, hvor der er en egentlig strandbred, og hvor der også kan gro salttålende planter.

Hvis græsset går helt ud i vandet (den sammenhængende landvegetation), må du ikke gå der, med mindre det er et udyrket areal, og der er lovlig adgang til arealet.

Du kan dog altid spørge ejeren om tilladelse til at gå der.

Der er enkelte ejendomme, hvor der inden 1916 var udlagt have eller erhvervsvirksomhed helt ud til vandet. Her må du ikke gå.

Du kan opleve skilte som ”Privat strand”, men her må vi gerne gå. Ejeren kan ved skiltning give anvisninger, som vi skal rette os efter. F.eks. ”Adgang forbudt”.

Hent disse adgangsregler i printvenligt pdf-format

Historien bag reglerne:
Reglerne for at færdes i naturen var så uklare, at Folketinget så sig nødsaget til at gennemføre nye bestemmelser i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning. Her gives der almenheden adgang til udyrkede arealer tilhørende stat og kommune.

Det bestemmes, at alle for græsvækst blottede strandbredder er åbne for almenheden for færdsel til fods og det bestemmes at skove, herunder plantager, der ejes af staten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser er åbne for almenheden for færdsel til fods.

Langs søer og åer – gældende regler

Offentlige skove og arealer

 • Der er fri adgang til søer og åer. Fra solnedgang til kl. 6 må der kun vandres på veje og stier.
 • Ophold tilladt 50 m fra beboelsesbygninger

Private skove og arealer

 • Hvis der er en sti eller hvis der ligger udyrkede arealer op til søen eller åen er der adgang. Der skal være lovlig adgang til stierne eller det udyrkede areal. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang.
 • Ophold tilladt mindst 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.
 • Du må ikke gå langs levende hegn.

Det betyder
I offentlige skove og arealer må du gå overalt. Dog kun på veje og stier fra solnedgang til kl. 6

offentlige udyrkede arealer må du gå hele døgnet.

I private skove må du kun gå på stierne – det gælder også langs sø og å.

Du må gå på private udyrkede arealer udenfor skovene, men vær opmærksom på at det kan være meget svært at afgøre om et areal er udyrket. Så den sikre måde er at spørge ejeren.

Du må ikke gå langs levende hegn, med mindre der er en anlagt sti.

Vær også opmærksom på, at offentlig annoncering af turene i VandreLiv og på hjemmesiden kræver, at ture i privat skov og på private arealer med op til 50 deltagere skal anmeldes til ejeren senest 14 dage før annoncering, dvs. mindst 14 dage før deadline for annoncen.

Ejeren kan sige nej, hvis der er et andet arrangement, jagt eller intensivt skovarbejde.

Du kan opleve skilte som ”Privat”, men her må du gerne gå. Ejeren kan ved skiltning give anvisninger, som vi skal rette os efter. F.eks. ”Adgang forbudt”.

Historien bag reglerne
Reglerne har tidligere været ret uklare, men 1969 ændres Naturfredningsloven, og der gives med en række begrænsninger offentligheden adgang til de private skove. Indtil 1992 bliver adgangen til naturen således reguleret i naturfredningsloven.

Naturbeskyttelsesloven ændres i 2004, og der indføres bl.a. regler for nedlæggelse af rekreative veje og stier i det åbne land. Alle egnede veje og stier åbnes for færdsel til fods og på cykel. ”Starttidspunktet” for færdsel i private skove ændres fra kl. 07.00 til 06.00. Der gives adgang til hegnede, udyrkede arealer uden græssende husdyr gennem låger m.m., og endelig sker der visse lempelser af reglerne for organiserede aktiviteter.

Veje og stier i det åbne land – gældende regler

 • Vandring på veje og stier i det åbne land er tilladt hele døgnet.
 • Der er ingen bestemmelser for organiseret færdsel i det åbne land.

Det betyder
Der er fri adgang til at vandre på veje og stier.

Dog kan ejeren delvist forbyde færdsel ved skiltning i særlige tilfælde. Desuden kan ejeren lukke for adgang ved jagt eller intensivt landbrugsarbejde.

Derfor kan det være en god ide at anmelde turen til ejeren for at sikre, at der er adgang på den aktuelle vandredag.

Kender du reglerne for at færdes i naturen? Quiz med her

Generelt
Veje og stier er defineret som permanente menneskeskabte færdselsbaner.

Du kan finde alle detaljer om adgangsreglerne her.

Hvis en skiltning, som f.eks. ”Adgang forbudt”, virker ulovlig, kan du kontakte kommunen, som er myndighed på området.

Du kan finde ejeren på OIS.dk

Af Ole Berthelsen, DVL 16.01.2018

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com